تبلیغات

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟ تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده و کلاغ 3 چشم 

در اینبخش تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده را مرور می‌کنیم. دیدن کلاغ در خواب یکی از خواب هـای رایج محسوب میشود کـه تعابیر بسیار زیادی درمورد آن نوشته شده اسـت. بـه طور کلی دیدن کلاغ در خواب بـه فردی دروغگو و طمعکار تعبیر شده اسـت. از دید روانشناسی هم دیدن کلاغ در خواب دیدار با افراد ناخوشایند توصیف شده اسـت. در ادامه با تمام تعابیر و نشانه شناسی هـای دیدن کلاغ در خواب آشنا میشویم.

تعبیر خواب کلاغ چیست؟

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

کلاغ در خواب هـای مـا شوم و بد يمن نيست اما از جمله پرندگاني اسـت کـه ديدنش خوب شناخته نشده. صداي کلاغ خبر از غربت و تنهائي و غم و اندوه اسـت. اگر صداي کلاغ را بشنويد و خودش را نبينيد نشان آن اسـت کـه کسي پشت سر شـما بد مي گويد. اگر در خواب صداي کلاغ هـای بسياري را بشنويد ولي آنها رانبينيد بـه غربت و تنهائي دچار مي گرديد.

تعبیر خواب کلاغ روی شاخه درخت

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببينيد کلاغي بر شاخه درخت يا بام خانه شـما نشسته در صورتي کـه احساس کنيد آن درخت و آن خانه بشما تعلق دارد خبري ناراحت کننده بشما مي رسد. اگر در خواب ببينيد گوشت کلاغ مي خوريد مال حرام بدست مي آوريد کـه خود شـما بـه ناروا بودن آن معترف هستيد.

تعبیر خواب کشتن کلاغ

اگر در خواب ببينيد کلاغي را کشتيد دشمن ياوه گوئي را از خود مي رانيد و اگر ببينيد کلاغي را در قفس نگه داشته ايد جلوي دهان بد گوئي را گرفته ايد.

تعبیر خواب زاغ

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

زاغ در خواب انسانی اسـت بد کـه خلاف می کند، دروغ میگوید و کار زشت انجام می دهد و این اعمال را دوست می‌دارد و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی میکند و نه روی ارزیابی و دوراندیشی ودر نظر گرفتن سود و زیان کارهایی کـه انجام می دهد. اگر دیدید کـه زاغ یا کلاغی بر بام خانه شـما نشسته خبری بد بشما میرسد.

تعبیر خواب شنیدن صدای کلاغ

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن اسـت کـه مردم بدخواه پشت سر شـما حرف میزنند.
چنان چـه در خواب دسته اي از کلاغ‌ها را ببینید کـه دور از شـما روی قلوه سنگ‌هـای بیابان نشسته‌اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می شوید بی آن کـه با آن‌ها بیامیزید ولی اگر آن زاغ‌ها گرد شـما حلقه زدند یا شـما بـه آن‌ها نزدیک شدید با چنان مردمی آشنا می شوید کـه بـه سودتان نیست.

تعبیر خواب کلاغ ابن سیرین

دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند کـه کلاغی داشت، دلیل کـه وی را با چنین مردی صحبت کند. زاغ درخواب، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی اسـت در کارها. اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل اسـت کـه با کسی بدین صفت بکار باطل فریفته گردد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند کـه زاغی را پوست برکند، دلیل اسـت کـه با زن غریب زنا کند. اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل اسـت اهل بیت وی را مصیبت رسد.

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینی کلاغی را معالجه و درمان می کني، یـعـنـی مرد دزدی را نصیحت خواهی کرد. اگر در خواب ببینی در شلوار تـو هم کلاغ رفته اسـت و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تـو با کنیزت فساد خواهد کرد. اگر خواب ببینی زاغی رابه دست آورده‌اي و پنهان نموده‌اي، یـعـنـی بـه دنبال کارهای بیهوده و باطل، و هوی و هوس خواهی بود.

تعبیر خواب کلاغ حضرت یوسف

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگویی کـه بـه وی اظهار دوستی کند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن زاغ در خواب، علامت آن اسـت کـه دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد.

روانشناسی خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خود کلاغی ببینید، این خواب بشما هشدار می دهد کـه اتفاقات بدی برای شـما رخ خواهد داد. شاید فردی کـه می شناسید و از نزدیکان شـما هم هست از دنیا برود یا بـه بیماری جدی مبتلا شود. باید هرچه زودتر تمام نیروی خودرا جمع کنید ودر کنار خانواده آن فرد قرار بگیرید و انها را همراهی کنید زیرا آنها دراین دوران بیشتر از هر زمان دیگری در زندگی بشما نیاز دارند.

تعبیر خواب کلاغ در حال پرواز

اگر در خواب کلاغی را در حال پرواز ببینید، تعبیر آن اسـت کـه باید مراقب معشوق یا شریک عاطفی خود باشید. تعبیر دیگر این خواب آن اسـت کـه شـما با فردی دیدار می‌کنید و عاشق او خواهید شد. این فرد می‌تواند بسیار خطرناک باشد و انگیزه هـای دیگری برای فریب شـما داشته باشد.

تعبیر خواب لانه کلاغ یا کلاغی داخل لانه اش

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

این خواب نمادی از شریک عاطفی شـما و احساساتش اسـت. این فرد شخص دیگری را دوست دارد و شـما می‌توانید این را احساس کنید. شک و تردیدی درون شـما وجوددارد کـه بشما می گوید این فرد بـه طور کامل بـه تعهداتش در برابر شـما پایبند نیست و شـما نمی‌دانید کـه چطور بـه این موضوع رسیدگی کنید.

تعبیر خواب دیدن کلاغ در خیابان

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

این خواب نمادی از مشکلات و دشواری هایي اسـت کـه در آینده اي نزدیک انها را تجربه خواهید کرد. این مشکلات میتواند در زندگی شخصی یا فردی شـما ظاهر شود اما بهتر اسـت زیاد نگران نباشید. شـما قادر خواهید بود با موفقیت آنها را حل کنید و از ناگوار تر شدن اوضاع پیش گیری کنید.

تعبیر کلی دیدن کلاغ در خواب

بـه طور کلی دیدن کلاغ در خواب نمادی از خرد اسـت. شاید شـما فردی خردمند و پیر را در زندگی خود دارید کـه رابطه نزدیکی با شـما دارد و میـــخواهد شـما را راهنمایی کند اما شـما میخواهید بـه شکلی وی را از مشکلات و مسائل خودتان دور نگه دارید.

تعبیر خواب کلاغی در حال قارقار

اگر در خواب صدای قارقار کلاغی را بشنوید، این خواب نشان از خبر هـای ناخوشایندی دارد. خبر هـای بدی از همکارانتان بشما می رسد کـه با کار و حرفه شـما در ارتباط خواهد بود. قبل از هر اقدامی بهتر اسـت اوضاع را بررسی کنید و از درستی و صحت این اطلاعات باخبر شوید.

تعبیر خواب کلاغ مرده

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه کلاغی را میکشید، تعبیر آن اسـت کـه شـما بر دشمنان خود پیروز می شوید. این فرد احتمالا شـما را تحریک می کند و احساس ناخوشایندی را در شـما بـه وجود می آورد و بـه این ترتیب شـما حقش را کف دستش خواهید گذاشت. بـه یاد داشته باشید کـه نباید با این فرد وارد درگیری و نزاع بشوید.

تعبیر خواب دسته اي از کلاغ ها

تعبیر خواب کلاغ و کلاغ مرده | دیدن کلاغ در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب گروهی کلاغ را ببینید، این خواب نشان دهنده مسائل و موضوعات مالی برای شـما اسـت. احتمالا صورتحساب ها و بدهی هـای شـما برایتان دردسرساز میشود. بهتر اسـت مراقب مخارج و هزینه هـای خود باشید و هر گونه هزینه اضافی و غیرضروری را محدود کنید. بـه این ترتیب، شـما قادر خواهید بود اوضاع مالی خودرا در سطحی شناور نگه دارید و زندگی معمولی و عادی داشته باشید.

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار