تبلیغات

تعبیر خواب رگ + تعبیر خواب رگ زدن

تعبیر خواب رگ و معنی رگ زدن تعبیر خواب رگ + تعبیر خواب رگ زدن

تعبیر خواب رگ + تعبیر خواب رگ زدن

تعبیر خواب رگ چیست؟ دیدن رگ در خواب سمبلی از این است که چقدر خوب از پس خودتان بر می آیید و بیانگر توانایی شما برای مدیریت کردن دیگران است اگر خواب ببینید رگ دستتان را زده اید بیانگر این است که شما هنوز چیزهای زیادی دارید که در زندگی یاد بگیرید (راه زیادی دارید تا کامل شوید). با ما همراه باشید.

تعبیر خواب رگ

آنلی بیتون مى‌گوید:

دیدن رگ‌ها در خواب، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.

در سر زمین رویاها آمده:

رگهایتان ورم کرده : با شادی بزرگی مواجه می شوید خواب رگهای خودتان : نگرانیهای شما فراوان خواهند شد . از رگهایتان خون می کشید : یک عشق بزرگ در انتظار شماست . تعبیر خواب رگ بدن انسان

تعبیرگران می گویند:

رگ های “بدن انسان” در هر کدام از اعضا بدن، تعبیر خاص خود را دارد و هر رگی مربوط به فردی از اعضای خانواده شخص و یا از نزدیکان است. رگ “سر و پیشانی” بزرگان هستند. رگهای “دست و بازو” برادران و خویشان مادری و رگهای پشت، خویشان پدری هستند. رگهای “ران” دودمان او و رگهای ساق پا، ثروت و مال و معاش می باشند. رگهای “ساق” دلیل بر مال و معیشت مردم کند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خون ، معنی دیدن خون در خواب چیست؟

تعبیر خواب رگ زدن (رگ گشاد کردن)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رگ زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول: گشایش کارها.

دوم: سفر.

سوم: خصومت(مرافعه برای مال).

چهارم: شریک شدن.

اگر بیند که رگ زد و خون نیامد، دلیل بر خصومت است. اگر خون بیرون آمد، دلیل است بر یافتن مال یا خسران مال.

معبران در مورد این خواب گویند:

رگ زدن به خواب، چون بیننده مستور بود شادی و خرمی بیند. اگر مستور نباشد، دلیل مفارقت و زیان بود او را به مقدار خون رفتن.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند پیری او را رگ گشاد، دلیل که از دشمن سخنی به طعنه شنود یا مالش تلف شود

در سر زمین رویاها آمده:

رگتان را می برید : ثروت بچه ها رگشان را می برند : در انجام تمامی کارهایتان بسیار محتاط باشید . ازیکی بستگان شما خون می گیرند : به اطرافیان خود اعتماد نکنید . تعبیر خواب رگ + تعبیر خواب رگ زدن

تعبیر خواب رگ + تعبیر خواب رگ زدن

تعبیر خواب رگ زدن دست

اسماعیل بن اشعث گوید:

رگ گشادن از دست راست، دلیل بر زیادتی مال و خواسته بود و رگ گشادن از دست چپ، دلیل بر زبونی کار دوستان بود. اگر بیند که کسی معروف او را رگ می زد اگر زن آبستن بود، دختر آورد و اگر آبستن نباشد، به دختر آبستن شود.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خودکشی ، مفهوم خودکشی در خواب چیست؟

تعبیر خواب رگ زدن و خارج شدن خون

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند رگ زد و خون بسیار از وی بیرون آمد، چنان که هیچ خون در تن او نماند، دلیل که به زودی بمیرد. اگر علتی دارد، در مخاطره بود و از آن علت نرهد.

معبران می گویند:

رگ زدن به خواب، چون بیننده مستور بود شادی و خرمی بیند. اگر مستور نباشد، دلیل مفارقت و زیان بود او را به مقدار خون رفتن.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند رگ زد و خون ازاو برآمد، دلیل که از جهت سلطانی غمی به وی رسد و به مقدار آن خون زیانی به وی رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند عالمی او را رگ بگشاد و خون بسیار آمد در طشتی یا طبقی، دلیل بود که بیمار شود و مال خود را در بیماری هزینه کند.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

تعبیر خواب رگ + تعبیر خواب رگ زدن

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار